Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MDS productions
Schutsboomstraat 90, 5374 CD Schaijk, Nederland

Telefoon +31(0) 6 53 24 81 97
1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Afnemer: iedere derde met wie
MDS productions een
Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie MDS productions een
aanbieding doet.
b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen MDS productions en
Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke MDS productions op grond van
een Overeenkomst verricht.
d. Locatie: de plaats(en) waar MDS productions
de Prestatie dient te
verrichten.
1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit
van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van MDS productions

en Afnemer ter zake.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. 2. Totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van MDS productions zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod
bevat en dit wordt aanvaard, heeft
MDS productions het recht het
aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2.3 Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de

Overeenkomst ontvangen van MDS productions.

Afnemer dient de
opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan MDS productions
te retourneren.
3. Levering en leveringstijden
3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 MDS productions is steeds
gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te
vorderen.
3.3 Indien Afnemer aan MDS productions

nog enige betalingsverplichting heeft,
in het bijzonder indien facturen van
MDS productions door Afnemer nog geheel of
gedeeltelijk openstaan, is MDS productions gerechtigd de
leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.4 MDS productions zal iedere
Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. MDS productions

is bevoegd de Prestatie
geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.
4. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Afnemer zal voor zijn rekening zorg dragen
voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien MDS productions

een aanvraag verzorgt ten behoeve
van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.
4.2 Afnemer zal al de vorderingen van derden
ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie

en MDS productions
vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.
5. Locatie
5.1 Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat MDS productions de Locatie
met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
5.2 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen
voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van MDS productions

zorg te dragen voor voldoende
geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van
MDS productions en/of de door
hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie.
5.3 Afnemer zal er voor zorg dragen dat MDS productions bij het leveren
van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorg dragen voor voldoende assistentie en Security personeel.
5.4 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin MDS productions
de Prestatie zal leveren.
5.5 De inrichting van de Locatie in het bijzonder
het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat MDS productions de
Prestatie kan leveren zonder dat
MDS productions bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van MDS productions
of door MDS productions
ingeschakelde derden.
5.6 Afnemer zal er voor zorg dragen dat MDS productions direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter

beschikking gestelde zaken.
5.7 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door MDS productions gebruikt voor
rekening en risico van Afnemer.
5.8 Afnemer zal zorg dragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van MDS productions

betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

6. Garantie
6.1 De door MDS productions aan
Afnemer verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.
6.2 Indien Afnemer MDS productions
tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van MDS productions op zo
kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.
6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst
voldoen tengevolge van enig handelen door Afnemer in strijd met de Overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Afnemer in rekening gebracht.
7. Aanvaarding en reclame
7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of
verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan MDS productions worden
gemeld.
7.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare
gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering, dan wel nadat Afnemer deze had kunnen constateren aan MDS productions te worden
gemeld, zodat MDS productions
in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.
7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de
betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging, defecten of

gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd. 8. Gebruik van verhuurde/ter
beschikking gestelde zaken
8.1 Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door MDS productions verschafte bedieningsvoorschriften en door MDS productions
gegeven aanwijzingen.
8.2 Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van MDS productions verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie. 8.3 Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde
of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDS productions .
8.4 MDS productions heeft op elk
tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer MDS productions

of een door deze aangewezen persoon
te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
8.5 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDS productions.
9. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke toestand
9.1 Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip
de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan MDS productions.
9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door MDS productions op een Locatie
zullen worden verwijderd, zal Afnemer er

voor zorg dragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.
9.3 Het moment van teruggave is het moment

waarop MDS productions al de
gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.
9.4 Indien MDS productions
Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Afnemer.
10. Betalingen
10.1 Indien niet anders overeengekomen dient
Afnemer de prijs ten tijde van de aflevering/levering van de Prestatie zonder korting of compensatie à contant te betalen. 10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur
zal worden gezonden, dan dient Afnemer de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is
Afnemer , zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2 punten. 10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is
Afnemer tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door Afnemer te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door
MDS productions te liquideren proceskosten.
11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is MDS productions

gerechtigd hetzij de uitvoering
van de Overeenkomst op te schorten hetzij

de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

11.2 Als overmacht aan de zijde van MDS productions
wordt tevens aangemerkt:
stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van MDS productions en door hem

voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door MDS productions of door

hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van MDS productions , diefstal van

materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor MDS productions niet dan wel
niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.

11.3 Een beroep op overmacht kan door MDS productions ook nog
worden gedaan nadat MDS productions

in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst. 11.4 In geval van overmacht heeft MDS productions

het recht alle door
MDS productions aan de
Afnemer ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.
12. Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
12.1 In geval van verhuur van goederen door
MDS productions aan Afnemer
is Afnemer, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

12.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade
welke MDS productions lijdt indien Afnemer niet

onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10 % van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

12.3 Afnemer verplicht zich – ten behoeve van
MDS productions – de gehuurde
en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van

MDS productions verbonden
risico’s volledig te verzekeren en verzekerdte houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient Afnemer MDS productions

een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.
12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken
blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door MDS productions
aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is Afnemer
aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. Afnemer zal als dan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel – zoals alsdan door MDS productions

in rekening gebracht – aan
MDS productions betalen.
12.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade,
veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van MDS productions op de Locatie.
12.6 Indien Afnemer, op grond van het recht,
deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met MDS productions

aansprakelijk is en MDS productions

wordt door een derde aangesproken, zal Afnemer MDS productions volledig vrijwaren en
de schade vergoeden.

12.7 Indien MDS productions
ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene

Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van MDS productions beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MDS productions wordt

uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MDS productions.

13. Verzuim en ontbinding
13.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of
niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met MDS productions

gesloten Overeenkomst c.q. de
wet mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is MDS productions

gerechtigd uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat
MDS productions tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de MDS productions
verder toekomende rechten.
13.2 In geval van (voorlopige) surséance van
betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, dan wel – indien Afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij MDS productions
Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval MDS productions
zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de MDS productions

verder toekomende rechten.
13.3 MDS productions heeft het
recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Afnemer sprake is van blijvende overmacht. De Afnemer zal alsdan alle door MDS productions
gemaakte en nog te maken kosten aan MDS productions vergoeden.

13.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde
gevallen zijn alle vorderingen van
MDS productions op Afnemer
onmiddellijk opeisbaar, is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft MDS productions het recht om

de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.
14. Rechtskeuze en bevoegde rechter 14.1 Op de Overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat MDS productions het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.